Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums – Strobl/Komisija

(lieta F-56/05) 1

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Kandidāti, kas ir iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pants – Tiesiskā paļāvība – Vienlīdzības princips – – Diskriminācija vecuma dēļ

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Vācija) (pārstāvis H.-J. Rüber, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji J. Currall un H. Krämer, pārstāvji, vēlāk J. Currall, pārstāvis, un B. Wägenbaur, avocat)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Simm un I. Šulce)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko prasītāju, kas bija iekļauts rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, klasificē, piemērojot viņam mazāk labvēlīgas Civildienesta noteikumu normas (Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus, XIII pielikuma 12. pants)

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;

Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1      OV C 229, 17.09.2005., 28. lpp. (lieta, kas sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-260/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu.