Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011 – Strobl/Komisia

(vec F-56/05)1

(Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Uchádzači zapísaní do zoznamu úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Zaradenie do platovej triedy podľa nových nevýhodnejších pravidiel – Článok 12 prílohy XIII služobného poriadku – Legitímna dôvera – Zásada rovnosti – Diskriminácia z dôvodu veku)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Nemecko) (v zastúpení: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall, splnomocnený zástupca, B. Wägenbaur, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a I. Šulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zaradení žalobcu zapísaného do zoznamu úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku podľa menej výhodných ustanovení tohto služobného poriadku [článok 12 prílohy XIII nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov]

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

____________

1     Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005, s. 28 (vec bola pôvodne zapísaná do registra Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod značkou T-260/05 a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15. decembra 2005).