Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. — Guittet/Комисия

(Дело F-31/10)1

(Публична служба — Бивше длъжностно лице — Социално осигуряване — Злополука — Прекратяване на производството по прилагане на член 73 от Правилника — Прилагане във времето на скáлата, приложена към новия текст на правната уредба относно покритието на рисковете от злополука и професионално заболяване — Продължителност на производството)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christian Guittet (Кан, Франция) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin, подпомагани от J.-L. Fagnart, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението за прекратяване на започнатото производство на основание член 73 от Правилника за признаване на жалбоподателя на 64,5 % трайна инвалидност и, от друга страна, искане за обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Диспозитив

Отменя решението от 27 юли 2009 г. за прекратяване на започнатото производство на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз след злополука от 8 декември 2003 г., на която е жертва г-н Guittet.

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Guittet сумата от 2 500 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и тези на г-н Guittet.

____________

1 ОВ C 179, 3.7.2010 г., стр. 59.