Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 5. juni 2012 – Cantisani mod Kommissionen

(Sag F-71/10) 1

(Personalesag – kontraktansatte – konferencetolk – vedtægtens artikel 12a og 24 – psykisk chikane – interessekonflikt – erstatningspåstand)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgien) (ved advokat S. de Lannoy)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afslag på den anmodning om bistand, som sagsøgeren havde indgivet vedrørende psykisk chikane og en påstand om erstatning for den lidte skade.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Nicola Cantisani bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 317 af 20.11.2010, s. 49.