Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 juni 2012 – Cantisani / Commissie

(Zaak F-71/10)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Conferentietolk – Artikelen 12 bis en 24 van Statuut – Psychisch geweld – Belangenconflict – Verzoek om schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicola Cantisani (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. de Lannoy, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij tot afwijzing van het verzoek om bijstand dat de verzoekende partij in verband met psychisch geweld heeft ingediend en verzoek om vergoeding van de geleden schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cantisani zal zijn eigen kosten dragen en de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 317 van 20/11/10, blz. 49.