Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 czerwca 2012 r. – Cantisani przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/10)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy –Tłumacz konferencyjny– Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego – Mobbing – Konflikt interesów – Żądanie odszkodowawcze)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicola Cantisani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. de Lannoy, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu wniosku o udzielenie wsparcia złożonego przez stronę skarżącą w związku z mobingiem oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Nicola Cantisani pokryje swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 317 z 20.11.10., s. 49.