Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. júna 2012 – Cantisani/Komisia

(vec F-71/10)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Konferenčný tlmočník – Články 12a a 24 služobného poriadku – Psychické obťažovanie – Konflikt záujmov – Návrh na náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicola Cantisani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. de Lannoy, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej o zamietnutí žiadosti o pomoc podanej žalobkyňou v súvislosti s psychickým obťažovaním a návrh na náhradu spôsobenej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Cantisani znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010, s. 49.