Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 czerwca 2012 r. – Chatzidoukakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny – Warunki przyznawania – Potrącenie dodatku tego samego rodzaju otrzymywanego gdzie indziej)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin, pełnomocnik, wspierany przez E. Bourtzalasa i E. Antypas, adwokatów)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obniżeniu przyznanego skarżącemu dodatku edukacyjnego na tej podstawie, że jego syn otrzymuje pomoc finansową przyznaną przez państwo członkowskie w postaci stypendium i pożyczki

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

Efstratios Chatzidoukakis pokryje koszty Komisji Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 13 z 15.1.11, s. 39.