Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 december 2011 – Wendelboe / Commissie

(Zaak F-85/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Procesincidenten – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Weigering van bevordering – Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsjaar waarin ambtenaar in zijn instelling van herkomst zou zijn bevorderd – Klacht – Tardiviteit – Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Wendelboe (Howald, Luxemburg) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster met ingang van 1 maart 2009 in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet naar de rang AST 5 te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Wendelboe zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 340 van 19/11/2011, blz. 42.