Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 czerwca 2012 r. – Cristina przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Decyzja komisji konkursu o niedopuszczeniu do testów oceniających – Środki odwoławcze – Skarga do sądu wniesiona bez oczekiwania na decyzję w przedmiocie zażalenia administracyjnego – dopuszczalność – Szczegółowe warunki dopuszczenia do konkursu – Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z charakterem przyszłych obowiązków)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alma Yael Cristina (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursu „EPSO/AST/112/10 – asystenci (AST3)” o niedopuszczeniu skarżącej do testów oceniających

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

Alma Yael Cristina pokryje swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską

____________

1 Dz.U. C 340 z 19.11.11 s. 41