Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 czerwca 2011 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie mająca za przedmiot ustalenie kosztów – Niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niedokonaniu zwrotu dwóch trzecich kosztów poniesionych przez skarżącego w ramach sprawy F-41/06.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74.