Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. júna 2011 – Marcuccio/Komisia

(vec F-67/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody, ktorej predmetom je výpočet trov konania – Neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nenahradiť dve tretiny trov konania vzniknutých žalobcovi v rámci veci F-41/06

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    L. Marcuccio je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010, s. 74.