Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 juni 2012 – Macchia / Commissie

(Zaak F-63/11)1

„Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Beoordelingsvrijheid van administratie – Zorgplicht – Artikel 8 RAP – Artikel 4 van besluit van directeur-generaal van OLAF van 30 juni 2005 betreffende nieuw beleid op gebied van aanstelling en gebruik van tijdelijk personeel van OLAF – Maximumduur van overeenkomsten van tijdelijk functionaris”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Macchia (Woluwé-Sint-Lambert, België) (vertegenwoordigers: S. Rogrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen

Dictum

Het besluit van de waarnemend directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) van 12 augustus 2010 tot afwijzing van het verzoek om verlenging van Macchias overeenkomst van tijdelijk functionaris, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

____________

1 PB C 226 van 30/07/11, blz. 32.