Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011 – Kimman/Komisia

(vec F-74/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Článok 43 služobného poriadku – Článok 45 služobného poriadku – Hodnotenie za rok 2009 – Zaradenie do triedy podľa výkonnosti – Rozhodnutie o pridelení bodov na povýšenie – Hodnotiaca správa – Stanovisko ad hoc skupiny – Porušenie povinnosti odôvodnenia – Dôvod uplatnený ex offo – Dôkazné bremeno)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2008

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť jednu štvrtinu trov konania, ktoré vynaložil E. E. Kimman.

3.    E. E. Kimman znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 63.