Language of document :

Жалба, подадена на 2 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-68/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на предоставените на жалбоподателя точки за повишаване и на доклада му за оценка за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладът за оценка на жалбоподателя, изготвен от Евростат за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. и на равнището на изпълнение, което му е определено от същата генерална дирекция,

да се отменят точките за повишаване, предоставени от Евростат и от органа по назначаване,

да се отмени решението за отхвърляне на жалбата по административен ред в досъдебната фаза, тъй като е обидно и оскърбително до такава степен, че нанася неимуществена вреда, оценена в размер на възнаграждението за 10 отработени дни, или, при възможност за промяна, 2 500 EUR, изчислено въз основа на една тридесета част от месечното възнаграждение за ден присъдено обезщетение,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.