Language of document :

Žaloba podaná 2. júla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-68/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie bodov na povýšenie pridelených žalobcovi a jeho hodnotiacej správy za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu žalobcu, ktorú vypracoval Eurostat za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010, a úroveň výkonnosti, ktorú mu pridelilo príslušné generálne riaditeľstvo,

zrušiť body na povýšenie, ktoré pridelili Eurostat a menovací orgán,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti podanej v rámci konania pred podaním žaloby, pokiaľ ide o jeho urážajúcu a zraňujúcu povahu, ktorá spôsobila nemajetkovú ujmu ohodnotenú na desaťdňovú odmenu za prácu, teda 2 500 eur s výhradou, vypočítanú na základe jednej tridsatiny mesačnej odmeny za deň, za ktorý prináleží náhrada,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.