Language of document :

Talan väckt den 2 juli 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-68/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de befordringspoäng som sökanden tilldelats och av dennes bedömningsrapport för perioden 1 januari 2010–31 december 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens bedömningsrapport som utarbetats av Eurostat för perioden 1 januari 2010–31 december 2010 och den prestationsnivå som samma generaldirektorat fastställt med avseende på sökanden,

ogiltigförklara de befordringspoäng som Eurostat och tillsättningsmyndigheten tilldelat sökanden,

ogiltigförklara det beslut om avslag på det klagomål som framförts under det administrativa förfarandet med avseende på att beslutet var av sådan sårande karaktär att det orsakade ideell skada som bedömts motsvara ersättning för tio arbetsdagar alternativt 2500 euro, vilket beräknats på grundval av en trettiondedel av månadsersättningen per ersatt dag,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.