Language of document :

Жалба, подадена на 4 юли 2012 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-70/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Отмяната на решението за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедура по повишаване за 2011 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решението от 15 ноември 2011 г. за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедура по повишаване за 2011 г.;

да се осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски.