Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-81/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2010 r.;

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2011 r.;

W razie potrzeby stwierdzenie decyzji z dnia 18 kwietnia 2012 r. oddalającej zażalenia na powyższe decyzje o nieawansowaniu do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011;

Obciążenie Rady kosztami postępowania.