Language of document :

Žaloba podaná 23. júla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-77/12)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Nedin, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepripustení žalobcu ku skúškam v rámci výberového konania EPSO/AD/208/11

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 18. januára 2012 a rozhodnutie výberovej komisie z 10. mája 2012, pretože sú v rozpore so zásadami rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí, ako aj odstrániť právne dôsledky, ktoré napadnuté rozhodnutia vyvolali.