Language of document :

Talan väckt den 23 juli 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-77/12)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Nedin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring att inte ge sökanden tillträde till bedömningsproven i uttagningsprov EPSO/AD/208/11.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta beslutet att avslå sökandens klagomål av den 18 januari 2012 och uttagningskommitténs beslut av den 10 maj 2012, såtillvida som dessa beslut strider mot principerna om likabehandling och lika möjligheter samt undanröja de angripna beslutens rättsverkningar.