Language of document :

Žaloba podaná 25. júla 2012 – ZZ/Rada

(vec F-78/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených v roku 2001

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Rady z 12. septembra 2001, ako aj rozhodnutie menovacieho orgánu z 18. apríla 2012 nezaradiť žalobcu do zoznamu povýšených úradníkov,

zaviazať radu na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy predbežne ohodnotenej na 40 000 eur, ktorá sa spresní v tomto konaní, ako aj kompenzačných úrokov a úrokov z omeškania vo výške 6,75 %-nej sadzby,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.