Language of document :

Жалба, подадена на 26 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-79/12)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: J. Duvekot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията на Комисията за освобождаване на жалбоподателя от длъжност и за намаляване на размера на пенсията му вследствие на дисциплинарно производство, образувано за установяване на нарушение на член 11 от Правилника

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията от 29 септември 2011 г.,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.