Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/12)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: J. Duvekot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odwołaniu skarżącego ze stanowiska i obniżeniu kwoty emerytury w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego w sprawie naruszenia art. 11 regulaminu pracowniczego

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 września 2011 r.,

obciążenie Komisji kosztami postępowania.