Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juni 2012 – Cristina mod Kommissionen

(Sag F-66/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne – retsmidler – søgsmål anlagt uden at afvente afgørelsen på den administrative klage – formaliteten – særlige adgangsbetingelser til udvælgelsesprøven – krav om erhvervserfaring)

    Processprog: fransk    

Parter

Sagsøger: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af formanden for udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve »EPSO/AST/111/10 (AST 1)« trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Alma Yael Cristina bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 282 af 24.9.2011, s. 51.