Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2011 r. – AJ przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/10)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Artykuły 43 i 45 regulamin u pracowniczego – Sprawozdanie z oceny – Oczywisty błąd w ocenie – Uzasadnienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AJ (Waterloo, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AJ pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.