Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011 – AJ/Komisia

(vec F-80/10)

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Články 43 a 45 služobného poriadku – Správa o služobnom postupe – Zjavne nesprávne posúdenie – Odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AJ (Waterloo, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie SSP žalobcu za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AJ znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Komisia.