Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko EIT

(Sprawa F-80/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi, A. Blot, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przydzieleniu stronie skarżącej innego stanowiska pracy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu strony skarżącej jako doradcy, doręczonej jej w dniu 16 września 2011 r. i potwierdzonej przez uaktualnienie opisu stanowiska, o czym została zawiadomiona w dniu 6 października 2011 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej zażalenie strony skarżącej, które wniosła w dniu 16 grudnia 2011 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.