Language of document :

Žaloba podaná 2. júla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-67/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k získaniu náhrady škody vzniknutej z dôvodu, že žalovaná zaslala list, ktorý sa týka prípadného prevzatia služby žalobcu a ktorý odpovedá na jeho určité žiadosti, advokátovi, ktorý zastupoval žalobcu v mnohých veciach, ale ktorému nikdy nedal všeobecné plnomocenstvo

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí Komisiou, bez ohľadu na formu zamietnutia, žiadosti z 20. mája 2011 zaslanej žalobcom menovaciemu orgánu,

v potrebnom rozsahu zrušiť akt Komisie zamietajúci, bez ohľadu na formu zamietnutia, sťažnosť z 1. decembra 2011 proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 20. mája 2011 a zrušiť toto rozhodnutie ako aj vyhovieť žiadosti z 20. mája 2011,

v potrebnom rozsahu zrušiť list z 9. marca 2012,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla žalobcovi z dôvodu jej zaslania advokátovi Giuseppe Cipressovi listu, ktorý pochádza od nej a je bez označenia dátumu, vo forme zaplatenia sumy 10 000 (desaťtisíc) eur žalobcovi alebo akejkoľvek vyššej alebo nižšej sumy, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za spravodlivú a primeranú,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z tejto sumy odo dňa nasledujúceho po dni, keď jej bola doručená žiadosť z 20. mája 2011 až do skutočného zaplatenia sumy 10 000 (desaťtisíc) eur vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.