Language of document :

Talan väckt den 2 juli 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-67/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens ansökan om ersättning för den skada denne lidit som en följd av att svaranden skickade en skrivelse angående sökandens eventuella återinträde i tjänst och med svar på några av dennes frågor till en advokat som varit ombud för sökanden i flertalet mål, men som sökanden inte gett allmän fullmakt.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett dess form, som kommissionen antagit med avseende på ansökan av den 20 maj 2011 som sökanden ingav till tillsättningsmyndigheten,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, om avslag från kommissionen med avseende på klagomålet av den 1 december 2011 beträffande beslutet om avslag på ansökan av den 20 maj 2011 och ogiltigförklara sistnämnda beslut samt bifalla ansökan av den 20 maj 2011,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara skrivelsen av den 9 mars 2012,

förplikta kommissionen att betala ersättning för den skada som sökanden felaktigt lidit, eftersom kommissionen skickade en skrivelse, vilken var odaterad, till advokaten Giuseppe Cipressa, genom att ett belopp om 10000 euro utbetalas till sökanden, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner rimligt,

förplikta kommissionen att betala sökanden ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering på beloppet 10000 med verkan från den dag som följer kommissionens mottagande av ansökan av den 20 maj 2011 till dess att full betalning sker,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.