Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 29 september 2011 – da Silva Tenreiro / Commissie

(Zaak F-72/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Artikel 7, lid 1, van Statuut – Artikel 29, lid 1, sub a en sub b, van Statuut – Kennelijk onjuiste beoordeling – Misbruik van bevoegdheid – Motivering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en P. Pecho, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur van de directie E, „Justitie”, van het DG „Justitie, vrijheid en veiligheid” alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur. Anderzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit om de procedure voor de voorziening in het ambt van directeur van het DG JLS.F, „Veiligheid”, af te sluiten alsmede van het besluit tot benoeming van de nieuwe directeur

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

____________

1 PB C 317 van 20/11/2010, blz. 49.