Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2011 r. – da Silva Tenreiro przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego– Artykuł ust. 1 lit. a)i b regulaminu pracowniczego – Oczywisty błąd w ocenie – Nadużycie władzy – Uzasadnienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji E „Wymiar sprawiedliwości” w dyrekcji generalnej „Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo”, jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora dyrekcji F „Bezpieczeństwo” w dyrekcji generalnej „Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo”, jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania

____________

1 Dz.U. C 317 z 20.11.2010, s. 49.