Language of document :

Žaloba podaná 3. augusta 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-85/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia vypočítať započítanie práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 27. januára 2012 o započítaní práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom pred svojim nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe článku 11 ods. 2 prílohy služobného poriadku,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť z 2. mája 2012 podaná proti rozhodnutiu započítať jeho práva na dôchodok, ktoré nadobudol pred nástupom do služobného pomeru v dôchodkovom systéme Únie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.