Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 maja 2012 r. – AF przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wniosek o udzielenie wsparcia – Mobbing i dyskryminacyjne traktowanie – Błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AF (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji strony pozwanej w sprawie wniosku skarżącej o udzielenie wsparcia w związku z mobbingiem, którego, jak twierdzi, była ofiarą, a także żądanie zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AF pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 63.