Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. mája 2012 – AF/Komisia

(vec F-61/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o pomoc – Morálne obťažovanie a diskriminačné zaobchádzanie – Nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AF (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o zamietnutí žiadosti o pomoc týkajúcej sa morálneho obťažovania, za obeť ktorého sa žalobkyňa považuje, ako aj návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

2.    AF znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 63.