Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. — Giannakouris/Комисия

(Дело F-83/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставяне — Приспадане на подобна надбавка, получавана от други източници)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Люксембург) (представител: адв. V. Christianos)

Ответник: Европейска комисия (представители: D. Martin, подпомаган от адв. E. Bourtzalas и адв. E. Antypas)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията за намаляване на отпуснатата на жалбоподателя надбавка за образованиеq поради това че дъщеря му получава финансова помощ, предоставена от държава членка под формата на стипендия и заем

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Giannakouris да заплати направените от Европейската комисия съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 38.