Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 czerwca 2012 r. – Giannakouris przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny – Warunki przyznania – Odliczenie dodatku tego samego rodzaju uzyskanego z innych źródeł)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów E. Bourtzalasa i E. Antypas)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o obniżeniu dodatku edukacyjnego przyznanego skarżącemu, ze względu na otrzymywanie przez jego córkę pomocy finansowej przyznanej przez państwo członkowskie w formie stypendium i pożyczki.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

K. Giannakouris zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 13 z 15.01.2011, s. 38.