Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. — BL/Европейска комисия

(Дело F-63/10)1

(Публична служба — Бивше длъжностно лице — Социално осигуряване — Злополука — Прекратяване на производството по прилагане на член 73 от Правилника — Прилагане във времето на скалата, приложена към новия текст на правната уредба относно покритието на рисковете от злополука и професионално заболяване — Продължителност на производството)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BL (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията за прекратяване на започнатото производство на основание член 73 от Правилника след злополука с жалбоподателя от 13 август 2001 г. за признаване на 6 % трайна частична инвалидност, и искане за осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отменя решението от 28 октомври 2009 г. за прекратяване на започнатото производство на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз след злополука от 13 август 2001 г., на която е жертва BL.

Осъжда Европейската комисия да заплати на BL сумата от 2 500 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и тези на BL.

____________

1 ОВ C 260, 25.9.2010 г., стр. 29.