Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 juni 2012 – BL / Europese Commissie

(Zaak F-63/10)1

„Openbare dienst – Voormalig ambtenaar – Sociale zekerheid – Ongeval – Afsluiting van procedure op grond van artikel 73 van Statuut – Toepassing in tijd van tabel gehecht aan nieuwe versie van regeling voor verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten – Duur van procedure”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BL (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afsluiting van de procedure die naar aanleiding van het ongeval dat verzoeker op 13 augustus 2001 had, krachtens artikel 73 van het Statuut was ingeleid en waarbij het percentage blijvende gedeeltelijke invaliditeit op 6 % is vastgesteld, alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een schadevergoeding aan verzoeker

Dictum

Het besluit van 28 oktober 2009 tot afsluiting van de procedure die krachtens artikel 73 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie was ingeleid na het ongeval van 13 augustus 2001 waarvan BL slachtoffer is geweest, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 500 EUR aan BL.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van BL.

____________

1 PB C 260 van 25/09/10, blz. 29.