Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 czerwca 2012 r. – BL przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-63/10)1

Służba publiczna – Były urzędnik – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek – Zamknięcie postępowania w sprawie zastosowania art. 73 regulaminu pracowniczego – Stosowanie w czasie skali załączonej do nowej wersji wspólnych zasad ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej – Czas trwania postępowania

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BL (Bruksela, Belgia), (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji zamykającej postępowanie wszczęte na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w następstwie wypadku, jakiemu uległ skarżący w dniu 13 sierpnia 2001 r. i stwierdzającej 6 % stopień jego trwałej częściowej niezdolności do pracy oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego określonej kwoty tytułem odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 28 października 2009 r. zamykającej postępowanie wszczęte na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej w następstwie wypadku, jakiemu uległ BL w dniu 13 sierpnia 2001 r.

Komisja Europejska wypłaci BL kwotę 2 500 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez BL.

____________

1 Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 29.