Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. júna 2012 – BL/Komisia

(vec F-63/10)1

(„Verejná služba – Bývalý úradník – Sociálne zabezpečenie – Úraz – Ukončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku – Časová pôsobnosť stupnice priloženej k novému zneniu pravidiel o poistení pre prípad rizika úrazu a choroby z povolania – Dĺžka konania“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým ukončila konanie začaté podľa článku 73 služobného poriadku v súvislosti s úrazom žalobcu z 13. augusta 2001, na základe ktorého mu bola priznaná 6 %-ná miera čiastočnej dlhodobej invalidity, a návrh na zaviazanie žalovanej na zaplatenie náhrady škody žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 28. októbra 2009 o skončení konania začatého podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie v súvislosti s úrazom z 13. augusta 2001, ktorý sa stal BL, sa zrušuje.

2.    Európska komisia je povinná zaplatiť BL sumu vo výške 2 500 eur.

3.    V zostávajúce časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli BL.

____________

1 Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010, s. 29.