Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 10. maj 2011 – Barthel, Reiffers og Massez mod Domstolen

(Sag F-59/10) 1

(Personalesag – processuelle stridsspørgsmål – formalitetsindsigelse – for sent indgivet klage – afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Yvette Barthel (Arlon, Belgien), Marianne Reiffers (Olm, Luxembourg) og Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Domstolen (ved A.V. Placco, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Domstolens afgørelse om afslag på sagsøgernes ansøgning om tillæg for arbejde i skifteholdstjeneste som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første led, i Rådets Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38, s. 1).

Konklusion

Sagen afvises.

Den Europæiske Unions Domstol bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes omkostninger.

____________

1     EUT C 260 af 25.9.2010, s. 28.