Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. mai 2011. aasta määrus – Barthel, Reiffers ja Massez versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-59/10)1

(Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Õigusvastasuse väide – Hilinenult esitatud kaebus – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Yvette Barthel (Arlon, Belgia), Marianne Reiffers (Olm, Luksemburg) ja Lieven Massez (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal)

Kostja: Euroopa Kohus (esindaja: A. V. Placco)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Kohtu otsus hagejate nõude kohta maksta neile vahetustega töö eest hüvitist vastavalt nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, lk 1; ELT eriväljaanne 01/07, lk 78), artikli 1 lõike 1 esimesele taandele

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Euroopa Liidu Kohtu kulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud.

____________

1 ELT C 260, 25.9.2010, lk 28.