Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 10.5.2011 – Barthel, Reiffers ja Massez v. unionin tuomioistuin

(Asia F-59/10)1

(Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – Myöhään tehty valitus – Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Yvette Barthel (Arlon, Belgia), Marianne Reiffers (Olm, Luxemburg) ja Lieven Massez (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: unionin tuomioistuin (asiamies: A. V. Placco)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen unionin tuomioistuimen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajien vaatimus saada edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille, 9.2.1976 annetun neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (EYVL L 38, s. 1) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua korvausta keskeytyksettömästä työstä tai vuorotyöstä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Euroopan unionin tuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 260, 25.9.2010, s. 28.