Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. maija rīkojums – Barthel, Reiffers un Massez/Tiesa

(lieta F-59/10) 1

Civildienests – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – Novēlota sūdzība – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Yvette Barthel (Arlona, Beļģija), Marianne Reiffers (Olma, Luksemburga) un Lieven Massez (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocat)

Atbildētāja: Tiesa (pārstāvis – A. V. Placco)

Priekšmets

Prasība atcelt Tiesas lēmumu noraidīt prasītāju lūgumu piešķirt viņiem Padomes 1976. gada 9. februāra Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 1. lpp.), 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzēto pabalstu par maiņu darbu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Eiropas Savienības Tiesa sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 260, 25.09.2010., 28. lpp.