Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 maja 2011 r. – Barthel, Reiffers i Massez przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-59/10)1

(Służba publiczna – Kwestie incydentalne – Zarzut niedopuszczalności – Zażalenie złożone z przekroczeniem terminu – Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Yvette Barthel (Arlon, Belgia), Marianne Reiffers (Olm, Luksemburg) i Lieven Massez (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości (przedstawiciele: A.V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości oddalającej wniosek skarżących o przyznanie dodatku za służbę zmianową, przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określającego kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz. U. L 38, s. 1).

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostaje obciążony własnymi kosztami postępowania oraz kosztami skarżących.

____________

1 Dz. U. C 260 z 25.9.2010, s. 28.