Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. mája 2011 – Barthel, Reiffers a Massez/Súdny dvor

(vec F-59/10)1

(Verejná služba – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Oneskorene podaná sťažnosť – Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Yvette Barthel (Arlon, Belgicko), Marianne Reiffers (Olm, Luxembursko) a Lieven Massez (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým Súdny dvor zamietol návrh žalobcov o priznanie príspevku za prácu na zmeny stanoveného v článku l ods. 1 prvej zarážke nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 78)

Výrok

1.    Žaloba sa odmieta ako neprípustná.

2.    Súdny dvor Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené žalobcami.

____________

1 Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010, s. 28.