Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 4 април 2011 г. — Behmer/Парламент

(Дело F-76/08)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 285, 8.11.2008 г., стр. 56.