Language of document :

Жалба, подадена на 3 юли 2012 г. — ZZ/Европол

(Дело F-69/12)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. N. D. Dane)

Ответник: Европол

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на ответника по молбата на жалбоподателя и по подадената от него по административен ред жалба, с които иска да му бъдат заплатени сумите, договорени между страните в извънсъдебна спогодба по повод предходно дело пред Съда на публичната служба

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливия отказ по молбата от 26 май 2011 г., както и да се отмени мълчаливия отказ по жалбата от 9 декември 2011 г., подадена по административен ред срещу мълчаливия отказ по посочената по-горе молба,

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.