Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2012 – ZZ/Europol

(vec F-69/12)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. D. Dane, advokát)

Žalovaný: Europol

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia žalovaného zamietajúceho žalobcovu žiadosť, ako aj jeho sťažnosť, ktorými sa domáhal zaplatenia súm dohodnutých v urovnaní sporu zmierom, na ktorom sa dohodli mimo súdu účastníci konania v rámci tejto veci

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 26. mája 2011, ako aj zrušiť implicitné rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť z 9. decembra 2011 smerujúca proti implicitnému rozhodnutiu o zamietnutí uvedenej žiadosti,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.